Obrót obligacjami, papierami wartościowymi regulują odpowiednie przeposy prawne. Papiery wartościowe, które są przedmiotem oferty publicznej, albo te które docelowo mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym powinny mieć postać zdematerializowaną. Dematerilizacja polega na zapisaniu papierów wartościowych na rachunkach przez banki, ktore prowadzą działalnośc powierniczą bądź maklerską. Działalność powiernicza banków (prowadzenie rachunków papierów wartościowych) wymaga zezwolenia KNI;. Muszą być przy tym spełnione określone warunki.